Satirical, Irony - طنز

Mashallah Khan in the court of Harun - ماشالله خان در بارگاه هارون الرشید

Author: Iraj Pezeshkzad ایرج پزشکزاد

Publisher: farhange Moaser

Print Year: 2021

Pages: 303

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9786001051326

سیر و سفر در زمان، به خصوص در زمان گذشته ، یکی از رویاهای بشر بوده است. آدم امروز آرزو می کند که با علم و اطلاع به توانایی خود و کمبودهای قدیم می توانست به میان آدم های قرون گذشته برگردد و برتری های خود را به رُخ آنان بکشد و تفریح کند. این تفریح و تفرج در گذشته، موضوع بسیاری از آثار تخیلی نویسندگان بوده است. چند شب پیش با دوستی از این مقوله حرف می زدیم. به فکر افتادیم ما هم در این زمینه آزمایشی بکنبم، فکر برگرداندن ماشالله خان دربان بانک مرکزی به دوران پرجلال هارون الرشید در ذهن ما شکل گرفت و طرح آن را به تقلید از ادبیات خارجی ریختیم

18,00 €

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

The fake diaries of Alam - یادداشت های مشکوک علم

Author: Hadi Khorsandi

Publisher: Baran Sweden

Print Year: 2018

Pages: 207

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9789185463794

16,00 €

 • 1 kg
 • Sold Out

Poetic - شعرانه

Author: Hadi Khorsandi, هادی خرسندی

Publisher: Baran Sweden

Print Year: 2015

Pages: 244

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 

18,00 €

 • 1 kg
 • Sold Out

Damn box - صندوق لعنت

Author: Iraj Pezeshkzad, ایرج پزشکزاد

Publisher: Khavaran France, 

Print Year: 2015

Pages: 84

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9782912490936

 

8,00 €

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Calligraphy memories - گلگشت خاطرات

Author: Iraj Pezeshkzad, ایرج پزشکزاد

Publisher: Ketab Corp. USA 

Print Year: 2007

Pages: 234

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781595841186

20,00 €

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Hafez Who Unheard of Advice - حافظ ناشنیده پند

Author: Iraj Pezeshkzad, ایرج پزشکزاد

Publisher: Ketab Corp. USA 

Print Year: 2021

Pages: 278

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781595847225

19,00 €

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Nikakhtar family - خانواده نیک اختر

Author: Iraj Pezeshkzad, ایرج پزشکزاد

Publisher: Ketab Corp. USA 

Print Year: 2004

Pages: 202

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781595840325

13,00 €

 • 0,5 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Reminiscing on the... - ...به یاد یار و دیار

Author: Iraj Pezeshkzad, ایرج پزشکزاد

Publisher: Ketab Corp. USA 

Print Year: 2013

Pages: 277 

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781595843739

Reminiscing on the Fellow-companions and the beloved home - ه یاد یار و دیار: مجموعه ی طنزیات سیاسی و اجتماعی

18,00 €

 • 0,5 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Rostam Sowlatan - رستم صولتان

Author: Iraj Pezeshkzad - ایرج پزشکزاد

Publisher: Ketab Corp. USA 

Print Year: 2006 (2nd Edition)

Pages: 333 

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781595840776

A collection of 20 short stories - 

20,00 €

 • 0,7 kg
 • Sold Out

Saadi, The Splendid Satire - طنز فاخر سعدی

Author: Iraj Pezeshkzad - ایرج پزشکزاد

Publisher: Ketab Corp. USA 

Print Year: 2020

Pages: 205 

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781595847324

نویسنده در کتاب با پیش کشیدن مباحثی چند در طنز سعدی، نکاتی درباره طنز در گلستان مطرح می‌سازد ;چنین اطلاعاتی در خصوص چند و چون طنز "ولتر"، طنز "هاشک "طنز "اورول "و طنز دهخدا ـ با درج نمونه‌هایی ـ به دست می‌دهد ;آن گاه به تفصیل مختصات طنز در گلستان را شرح و تبیین می‌کند . پایان بخش کتاب بحثی است درباره غزلیات و خبیثات سعدی

20,00 €

 • 0,5 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Among Kith and Kin - در میان قبیله و پیوند

Author: Iraj Pezeshkzad - ایرج پزشکزاد

Publisher: Ketab Corp. USA 

Print Year: 2020

Pages: 218

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781595847362

22,00 €

 • 0,45 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1