History - تاریخ

The history of constitutionalism in Iran - تاریخ مشروطه ایران

Author: Ahmad Kasravi - احمد کسروی

Publisher: Negah - نگاه

Print Year: 2022 (14th Edition)

Pages: 951

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN : 9789643511388

42,00 €

 • 1,7 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Eighteen-year history of Azerbaijan - تاریخ هجده ساله آذربایجان

Author: Ahmad Kasravi - احمد کسروی

Publisher: Negah - نگاه

Print Year: 2023 (6th Edition)

Pages: 743

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN : 9789643511371

35,00 €

 • 1,2 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Reza Shah - رضا شاه

Author: Sadegh Zibakalam - صادق زیباکلام

Publisher: Naakojaa - ناکجا

Print Year: 2024

Pages: 544

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN : 9781780837628

25,50 €

 • 0,55 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Memories of Taj Al-Saltaneh - خاطرات تاج السلطنه

Author: Taj Al-Saltaneh - تاج السلطنه

Publisher: Naakojaa - ناکجا

Print Year: 2024

Pages: 210

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN : 9781780830216

15,00 €

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Broken Mirror of History - آینه شکسته تاریخ دو جلدی

Author: Morteza Iraie - مرتضی ایرایی

Publisher: Simourq Publication - انتشارات سیمرغ

Print Year: 2024

Pages: 1000

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN : 9789998799714

48,00 €

 • 3 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Ancient Millenium History of Iran - تاریخ جیبی هزاره های ایران باستان

Author: Manuchehr Mokhtary - منوچهر مختاری

Publisher: Pejvak-e Danesh Publication - نشر پژواک دانش

Print Year: 2022

Pages: 421

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN : 9786227029086

15,00 €

 • 0,6 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Ruzgaran: History of Iran from the Beginning to the Fall of the Pahlavi Dynasty - روزگاران تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی

Author: Abdolhossein Zarrinkoub - عبدالحسین زرین‌کوب

Publisher: Sokhan Publication - نشر سخن

Print Year: 2023 (22th Edition)

Pages: 1014

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN : 9789643726492

50,00 €

 • 1,8 kg
 • Sold Out

Iran During the Qajar Dynasty - ایران در دورۀ سلطنت قاجار

Author: Ali Asghar Shamim - علی اصغر شمیم

Publisher: Elm Publication - نشر علم

Print Year: 2019 

Pages: 704

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN : 9789642242467

30,00 €

 • 1,5 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Iran During the Qajar Dynasty - ایران در دورۀ سلطنت قاجار

Author: Ali Asghar Shamim - علی اصغر شمیم

Publisher: Modabber Publication - انتشارات مدبر

Print Year: 2015 (12th Edition)

Pages: 488

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN : 9789646631892

18,00 €

 • 1,5 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

History of Iran: Before Islam and After Islam - تاریخ ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام

Author: Hassan Pirnia and Abbas Eqbal Ashtiani - حسن پیرنیا و عباس اقبال آشتیانی

Publisher: Avaye Mahdis - آوای مهدیس

Print Year: 2023 (2nd Edition)

Pages: 920

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN : 9786007399255

32,00 €

 • 1,6 kg
 • Sold Out

The history of Iran from the Beginning to the Extinction of the Qajar Dynasty - تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان و از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه

Author: Hassan Pirnia and Abbas Eqbal Ashtiani - حسن پیرنیا و عباس اقبال آشتیانی

Publisher: Milad Publication - انتشارات میلاد

Print Year: 2020 (3rd Edition)

Pages: 984

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN : 9789646261648

32,00 €

 • 1,7 kg
 • Sold Out

The history of Iran - تاریخ ایران از آغاز تا پهلوی

Author: Hassan Pirnia and Abbas Eqbal Ashtiani and Parviz Babaie - حسن پیرنیا و عباس اقبال آشتیانی و پرویز بابایی

Publisher: Negah Publication - انتشارات نگاه

Print Year: 2021 (12th Edition)

Pages: 1124

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN : 9789643513320

42,00 €

 • 1,9 kg
 • Sold Out

Iran between two Revolutions - ایران بین دو انقلاب

Author: Ervand Abrahamian - یرواند آبراهامیان

Translated by: احمد گل محمدی ، محمد ابراهیم فتاحی 

Publisher: نشر نی

Print Year: 2023

Pages: 709

Cover: Hardcover

Language Farsi

ISBN : 9789643123635

23,00 €

 • 0,9 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Oil Crisis in Iran - بحران نفت در ایران

Author: Ervand Abrahamian - یرواند آبراهامیان

Translated by: محمد ابراهیم فتاحی 

Publisher: نشر نی

Print Year: 2022 (3rd Edition)

Pages: 270

Cover: Softcover

Language Farsi

ISBN : 9786220603672

10,00 €

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

The Coup - کودتا

Author: Ervand Abrahamian - یرواند آبراهامیان

Translated by: محمد ابراهیم فتاحی 

Publisher: نشر نی

Print Year: 2023 (15th Edition)

Pages: 328

Cover: Softcover

Language Farsi

ISBN : 9789641853428

15,00 €

 • 0,3 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Conflict between the State and the Nation - تضاد دولت و ملت

Author: Homa Katouzian - محمدعلی همایون کاتوزیان

Translated by: علیرضا طیب

Publisher: نشر نی

Print Year: 2022 (18th Edition)

Pages: 412

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN : 9789643125721

15,00 €

 • 0,6 kg
 • Sold Out

The Persians Ancient, Mediaeval, and Modern Iran - ایرانیان دوران باستان تا دوره‌ی معاصر

Author: Homa Katouzian - محمدعلی همایون کاتوزیان

Translated by: حسین شهیدی

Publisher: نشر مرکز

Print Year: 2022 (21st Edition)

Pages: 416

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN : 9789642131389

22,00 €

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Reza Shah, The Son of Iran - رضا شاه فرزند ایران

Author: Hooshang Nahavandi - هوشنگ نهاوندی

Publisher: Ketab Corporation - شرکت کتاب

Print Year: 2023

Pages: 320

Cover: Softcover

Language Farsi

ISBN : 9781595848017

 

 این کتاب زندگینامه سیاسی، مردی است که از میان مردم برخاست و هنگامی که ایران ما در حال فروپاشی و پریشانی بود آن را نجات داد و به راه ترقی و سربلندی برد. هشت دهه پس از خاتمه پادشاهی او می بینیم که تقریبا هرچه در ایران هست در زمان سلطنت وی و بدون کوچکترین کمک خارجی بنیان نهاده شد. در این کتاب می خوانید: « رضا برای آنکه قزاقی ساده و صاحب منصبی فرمانبردار در لشکری باشد که فرمانده او و افسران مافوقش خارجی باشــند، آفریده نشده بود. نمی توانست بپذیرد که اوامر و نواهی که ناچار به اطاعت از آنها بود به زبان روسی باشد نه به فارسی. اواطاعت از اصول خارجیان را برنمی تافت. ایرانی دیگر، با نظم و ترتیب و حکومتی دیگر با هدف های دیگر می خواست که اختیار امور آن با ایرانیان باشد.» ..(ص 13) «قبل از پایان سلطنت رضاشاه، راه آهن سرتاسری غرب به شرق از تهران به شاهرود رســیده بود و از پایتخت به قزوین، زنجان و سپس میانه. روس ها بعضی از ایستگاه های نیمه تمام و بقیه این دو مسیر را بمباران و ویران کردند که سپس بازسازی شد. همچنین ساختمان راه آهن تهران به اصفهان- کرمان و بندرعباس آغاز شد که در شهریور 20 به قم رسیده بود. ..» (ص:215) » قبل از کودتای سوم اسفند، ایران فاقد تشکیلات بانکی و پولی بود. در 14 اردیبهشت 1304 نخستین بانک ایرانی برای اداره امور و وجود بازنشستگی قشون تشکیل شد و بانک پهلوی نام گرفت که سپس بانک سپه تغییر نام یافت و یکی از بزرگترین شاید دومین بانک کشور شد.»(ص 217). « من از پله ها پایین دویده به اســتقبال شتافتم. آثار خستگی و غم از چهره ایشان نمایان بود و به قدری خسته و افسرده بودند که هنگام بالا آمدن از پله ها به کلی به من تکیه کردند و من در حقیقت ایشان را از پله ها بالا بردم. اعلیحضرت را به اتاقی که برای پذیرایی و اســتراحت ایشان تخصیص داده شده بود، راهنمایی کردم. همه افراد خانواده گرد شاه جمع شدند. هیچ کس سخنی نمی گفت و غم و اندوه از همه چهره ها می بارید. اعلیحضرت با لحن ملاطفت آمیزی فرمودند: غصه نخورید، غصه آدم را خرد می کند، صبور و بردبار باشید. .» ) ص 284

35,00 €

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Mosadegh and National Superstitions - دکتر مصدق و خرافات ملی

Author: Mansour Kalantar - منصور کلانتر

Publisher: Ketab Corporation - شرکت کتاب

Print Year: 2023

Pages: 466

Cover: Softcover

Language Farsi

ISBN : 9781595848130

 

تشابهات زیادی بین نهضت ملی و نهضت اسلامی وجود دارد که ما ایرانی ها یا فراموش کرده ایم یا بخشیده ایم. دکتر مصدق بار اول به میمنت ترور تیمسار رزم آرا به روی کار آمد و بار دوم به میمنت کودتای خیابانی بر علیه نخست وزیر قانونی و منتخب مجلس، قوام السلطنه. ولی ما یاد گرفته ایم که این حقایق تلخ را در خود سرکوب کنیم. او در قضیه نفت نه منطق محکمه پسندی داشت که بتواند خواسته خود را در چارچوب قوانین بین المللی پیش ببرد، نه قدرت نظامی داشت که جلوی بریتانیا بایستد. پس عمل او از قبل محکوم به شکست بود. ولی ما ترجیح داده ایم که حواسمان از این حقایق دردناک پرت شود. دکتر مصدق پدر تحریم اقتصادی ایران بود، بسیار پیش تر از خمینی و خامنه ای . همان بود که دلار 3 تومانی را در عرض 28 ماه به 13 تومان رسانید. آیا وقت آن فرا نرسیده است که تابوی مصدق شکسته شود؟ یا گفتن حقایق در مورد وی هنوز هم به مصلحت نیست؟ هنوز هم کفر ملی است؟

24,00 €

 • 0,8 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

The Horrible Reign of Terror - وحشت بزرگ

Author: Erfan Fard - عرفان قانعی فرد

Publisher: Ketab Corporation - شرکت کتاب

Print Year: 2023

Pages: 683

Cover: Softcover

Language Farsi

ISBN : 9781595848079

 

محمد رضا شاه پهلوی: ما به شما نوید و و عده تمدن بزرگ را می دهیم و دیگران به شما وعده "وحشت بزرگ " را می دهند، تصمیم و مقایسه این دو با ملت ایران است که کدام را انتخاب کند.

50,00 €

 • 1,2 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

The prison Letters نامه های زندان

Author: Nasrin Sotoudeh نسرین ستوده

Publisher: Asoo نشر آسو لندن

Print Year: 2023

Pages: 424

Cover: Softcover

Language Farsi

ISBN : 9788985270358

20,00 €

 • 0,8 kg
 • Sold Out

From unity to collapse از وحدت تا فروپاشی

Author: Bagher Mortazavi باقر مرتضوی

Publisher: Mortazavi مرتضوی

Print Year: 2023 (2nd Edition)

Pages: 556

Cover: Softcover

Language Farsi

ISBN : 8793982226248

30,00 €

 • 1 kg
 • Sold Out

Iran and the rise of Reza Shah ایران برآمدن رضا خان و نقش انگلیسها

Author: Cyrus Ghani سیروس غنی

Publisher: Niloofar نشر نیلوفر

Print Year: 2022 (10th Edition)

Pages: 511

Cover: Hardcover

Language Farsi

ISBN : 9789644480850

26,00 €

 • 1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

In the darkness of myths در تاریکی اسطوره ها

Author: Vahid Sereshki  وحید سرشکی

Publisher: Naakooja ناکجا، پاریس

Print Year: 2023

Pages: 345

Cover: Softcover

Language Farsi

ISBN : 9782366124682

 

در کتاب پیشِ رو از زاویه‌ای متفاوت به شاهنامه نگریسته‌ام. فرضیه‌ی اصلی نگارش در تاریکی اسطوره‌ها این است که شاهنامه، این نامه‌ی جاودان در فرهنگ ایران‌زمین، تنها اثر در پهنه‌ی ادب پارسی‌ست كه، به‌راستی، معرف کارنامه‌ی شاهان ایران باستان است؛ چراکه ژرف‌نگری در سروده‌های شاهنامه -آنجا که حکیم سخن می‌گوید «تو این را دروغ و فسانه مدان»- ما را به این اندیشه رهنمون می‌سازد که آیا فردوسی در طول سی‌سال قلمفرسایی، با بیانی اسطوره‌ای، صرفاً به‌دنبال خلق اثری ادبی-حماسی و بى‌همتا بوده است یا این‌که این شاعر سترگ، با رنج بسیار و روایتی پنهان از ادوار پیشین ایران، در پی حفظ تاریخ سرزمین نیاکان خویش گام برداشته است؟ در واقع، این پرسش اصلی و اولیه بود که مرا به نگارش این اثر علاقمند کرد. در مسیر این پژوهش، از کتاب‌های تاریخ طبری و آثارالباقیه ابوریحان بیرونی نیز بسیار الهام گرفته‌ام. هنگام خواندن این دو کتاب و تطبیق آنها، بیشتر به اهمیت شاهنامه پی بردم و درک تازه‌ای از فردوسی و اثرش در من به‌وجود آمد که سبب شد بیش از پیش فردوسی را به‌نوعی نگاهدار راستین هویت ایران‌زمین به شمار آورم.

 

32,90 €

 • 0,8 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Exorcising Terror شکستن طلسم وحشت ، محاکمۀ شگفت انگیز و پایان ناپذیر پینوشه

Author: Ariel Dorfmann- آریل دورفمن

Translated by زهرا شمس

Publisher: نشر کرگدن

Print Year: 2020

Pages: 192

Cover: Softcover

Language Farsi

ISBN : 9786229950746

آریل دورفمن یکی از روایتگران اصلی دورۀ وحشت و سرکوب سیاسی در امریکای لاتین است. او پس از کودتای 1973 ژنرال آگوستو پینوشه در شیلی، مجبور به فرار و ترک میهن شد و سال های تبعیدش را صرف نوشتن از این فاجعه و آثار آن بر جامعۀ شیلی کرد. محاکمۀ ژنرال پینوشه، به عنوان آمر اصلی کشتار، شکنجه و سر به نیستی مبارزان سیاسی و حتی مردم عادی شیلی، برای دورفمن و هموطنان او به رویایی محال شبیه بود، اما بازداشت ناگهانی و جنجالی ژنرال در سال 1998 در لندن گویی دریچه ای رو به امید و عدالت گشود.

دورفمن در این کتاب، ضمن پیگیری روند بازداشت و محاکمۀ ژنرال پینوشه، از آثار کودتای 1973 بر شیلی و نسل های آیندۀ این کشور سخن می گوید و ما را با ترس ها و امیدهای مردمی که تحت سرکوب زیسته اند آشنا می کند. 

8,00 €

 • 0,3 kg
 • Sold Out

The Shah, the Islamic Revolution and - ...شاه، انقلاب اسلامی و

Author: Dariush Bonyadar - داریوش بایندر

Publisher: Ketab Parseh Iran 

Print Year: 2020

Pages: 496

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN : 9786002535382

شاه، انقلاب اسلامی و ایالات متحده

20,00 €

 • 0,9 kg
 • Sold Out

The past is the light of the future - گذشته چراغ راه اینده است

Author: Divers

Publisher: Negah Iran 

Print Year: 2013

Pages: 808

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN : 9789643517762

15,00 €

 • 1,1 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Orders to kill - فرمان قتل

Author: Amy Knight- امی نایت

Translator: Zainab Kazemkhah - زینب کاظم خواه

Publisher: Ketab Parseh Iran 

Print Year: 2022

Pages: 400

Cover: Softcover

Language Farsi

ISBN : 9786002538055 

فرمان قتل(قتل های سیاسی در روسیه امروز) 

16,00 €

 • 0,3 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Unsuccessful Unification وحدت نافرجام

Author: Shiva Farahmand Rad- شیوا فرهمند راد

Publisher: Jahan Ketab - جهان کتاب

Print Year: 2022

Pages: 596

Cover: Softcover

Language Farsi

ISBN : 9786008967750

 کشمکش های حزب تودۀ ایران و فرقۀ دمکرات آذربایجان (1372-1324) 

23,00 €

 • 0,9 kg
 • Sold Out

History of Social and Political Developments in Baluchistan - تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی بلوچستان

Author: Mohammad Rigi Derakhshan  - محمد ریگی درخشان

Publisher: Arzan - ارزان

Print Year: 2023

Pages: 372

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN : 9789198870213

20,00 €

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

خانه دایی یوسف

Author: Atabak Fathallahzadeh - اتابک فتح الله زاده

Publisher: Ghatre - قطره

Print Year: 2021 (13th Edition)

Pages: 376

Cover: Softcover

Language Farsi

ISBN : 9789643411534 

14,00 €

 • 0,5 kg
 • Sold Out

I Command حکم می کنم ، رضا خان

Author: Armand Mostofi - آرمان مستوفی

Publisher:  Ketab Corp. - شرکت کتاب آمریکا

Print Year: 2022

Pages: 492

Cover: Softcover

Language Farsi

ISBN : 9781595847577

Reza shah Pahlavi آرمان مستوفی در سال 1326 هجری خورشیدی (2506 ایرانی) در یکی از روستاهای نزدیک شهسوار زاده شد. از دانشگاه تهران در رشته روزنامه نگاری فارغ‌التحصیل شده و از سال 1348 (2528) و به عنوان خبرنگار به کار در تلویزیون ملی ایران پرداخت. او تا پیش از انقلاب اسلامی، در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مسئولیت‌های گوناگونی، تا رده مدیریت کل، داشت و در نقاط مختلف کشور (تهران، رشت، گرگان، خرم‌آباد، یزد و بندرعباس) خدمت کرد. پس از انقلاب اسلامی، در سال 1358 (2538) کمیسیون پاکسازی او را به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کرد و پرونده‌اش را، به عنوان ضد انقلاب، به دادگاه انقلاب اسلامی فرستاد. در چنین شرایطی، آرمان مستوفی از کشور خارج شد و از فرانسه درخواست پناهندگی کرد. در فرانسه، او به مدت چند سال با شاپور بختیار همکاری داشت و پس از آن، همراه با شماری از کوشندگان سیاسی، برای ایجاد تفاهم، هماهنگی و همکاری بین گروههای مختلف مخالف رژیم اسلامی فعالیت کرد؛ فعالیت‌هایی که به نتیجه‌ نرسید. پس از اشتغال به مشاغل گوناگون، آرمان مستوفی در سال 1378 (2558) به عنوان خبرنگار به رادیو بین المللی فرانسه پیوست. او در سال 1385 (2565) به پراگ رفت و به عنوان ژورنالیست در رادیو فردا مشغول به کار شد و سه سال بعد، به مدیریت آن رادیو منصوب شد و، تا پیش از بازنشستگی در سال 1396 (2576)، به مدت هشت سال این مسئولیت را به عهده داشت.

39,00 €

 • 0,9 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

White Revolution انقلاب سفید

Author: Mohammad Reza Pahlavi محمدرضا پهلوی

Publisher:  Ketab Co. - شرکت کتاب آمریکا

Print Year: 2022

Pages: 211

Cover: Softcover

Language Farsi

ISBN : 9781595842381

 

23,00 €

 • 0,4 kg
 • Sold Out

SAVAK ساواک از تاسیس تا انحلال

Author: Morteza Moussavi -  مرتضی موسوی 

Publisher : Ketab co. شرکت کتاب آمریکا

Print Year: 2022

Pages: 354

Cover:Saftdcover

Language Farsi

ISBN : 9781595847836

چکیده کتاب / در باره نویسنده : سازمان اطلاعات و امنیت هر کشور نهادی است بسیار پر اهمیت که اگر درست عمل کند اهمیت آن دو چندان می شود. در مورد سازمان اطلاعات و امنیت کشور ایران (ساواک) دیدگاههای مختلفی وجود داشته و دارد که باید هم چنان مورد داوری و پژوهش قرار گیرد. مرتضی موسوی به هزینه دولت شاهنشاهی ایران دوره های تخصصی خود را در دستگاههای اطلاعاتی مهم دنیا شامل CIA آمریکا، MI6 انگلستان، موساد اسرائیل گذرانده و نیز تحصیلات خود را در دانشکده ضد اطلاعات ارتش شاهنشاهی و مرکز آموزشی ساواک به پایان رسانده است. مرتضی موسوی یکی از افرادی است که با نگارش این کتاب که حاصل 70 ساله تجربه و بیش از 22 سال خدمت در ساواک است. توانسته است اطلاعات مفید و جامعی در مورد عملکرد ساواک بویژه در باره اقدامات ساواک در مورد مسائل ضد جاسوسی و برون مرزی را در اختیار نسل امروز و فردای ایران قرار دهد. او بر بسیاری از ناگفته‌ها، نادیده‌ها، ناشنیده‌ها و ناخوانده ها در مورد ساواک را با نوشتن این کتاب پرتو افکنی کرده است.

29,00 €

 • 0,7 kg
 • Sold Out

A Narrative of Endurance (2 volumes) روایت ماندگاری ( دو جلدی)

Author: Homa Sarshar - هماسرشار

Publisher : Kimia Foundation - بنیاد کیمیا آمریکا

Print Year: 2022

Pages: Volume 1: 387  Volume 2: 365 

Cover: Hardcover

Language Farsi

ISBN :  9781387824441

چکیده کتاب / در باره نویسنده : ردپای ملت ها واقوام را می توان در گورستان هایی که سده ها پس از حضورشان در خطه ای کشف می شود، پیدا کرد و به شناختی هرچند ناکامل از آنان دست یافت. سال ها بعد، هنگامی که رهگذری کنجکاو پایش به شهر فرشتگان برسد و به دیدار هر یک از گورستان های این شهر برود، خواهد فهمید که در اواخر قرن بیستم واوایل قرن بیست و یکم، مهاجرانی در این شهر زندگی می کردند که در میان شان شمار زیادی هنرمند، فرهنگی، دانشگاهی، نخبه، کوشنده سیاسی و مبارز خستگی ناپذیر جلای وطن کرده یا از زندان جمهوری اسلامی گریخته بودند که شمع وجود تنی چند از آنان زود خاموش شد. سنگ نوشته های آرامگاه ابدی هر یک از اینان در گورستان های لس آنجلس، برلین، پاریس، لندن و شهرهای دیگر راویان کوچ بزرگ تاریخی اند و چندان زیاد که شمارش همگی کار آسانی نخواهد بود. نام هر یک از این بزرگان در خاک غربت خفته، به یاد آن رهگذر می آورد که بر سر این قوم مهاجر چه رفت و روایت ماندگاری شان چه بود

59,00 €

 • 1,5 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

In The Back Alleys of Exile (2 volumes) در کوچه پس کوچه های غربت (دو جلدی)

Author: Homa Sarshar - هما سرشار

Publisher : Kimia Foundation بنیاد کیمیا آمریکا

Print Year: 2022

Pages: Volume 1: 362 Volume 2: 389 

Cover: Saftcover

Language Farsi

ISBN :  9781387830763

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در پشت جلد کتاب می خوانید: ... هرچند غربت امروز با غربت ده سال پیش زمین تا آسمان فرق کرده است. هرچندغربت آنقدر پریده رنگ به نظر می رسد که شاید روزی با سازش و حل شدن اشتباه شود، هرچند که من غریبه، پس از یک سفر چند روزه، در نهایت شگفتی حس می کنم دلم برای خانه ام در لس آنجلس تنگ شده است نه برای خانه ام در تهران، ولی با سماجت یقه غربت را رها نمی کنم. انگار می ترسم خود را گم کنم، می ترسم بخشی از وجودم را از دست بدهم، می ترسم بی هویت شوم، به همین دلیل درحالی که امروز با تمام کوچه پس کوچه های شهر لس آنجلس آشنا هستم و در مقابل کوچه دوران کودکی یا نوجوانی خود را به سختی به یاد می آورم. باز هم اینجا را غربت و آنجا را خانه می نامم و دل را به این باور می سپارم که از خانه دورم...

59,00 €

 • 1,5 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

100 Years of Struggle Towards Democrasy In Iran V. 1 تلاش صد ساله ملت ایران جلد اول

Author: Ali Limonadi - گردآورنده علی لیمونادی

Publisher :  Iranian Studies And Archive بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان

Print Year: 2018

Pages: 530

Cover: Hardcover

Language Farsi

ISBN : 9781467553674

مصاحبه با 46 نفر از فعالین سیاسی و فرهنگی از جمله زنده یاد شاپور بختیار، دکتر آجودانی، علینقی عالیخانی، عباس میلانی، اردشیر زاندی، اسماعیل نوری علا و...

28,00 €

 • 1,1 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

100 Years of Struggle Towards Democrasy In Iran V.2 تلاش صد ساله ملت ایران جلد دوم

Author: Ali Limonadi - گردآورنده علی لیمونادی

Publisher :  Iranian Studies And Archive بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان

Print Year: 2018

Pages: 534

Cover: Hardcover

Language Farsi

ISBN : 9781467553674

 

مصاحبه با 39 فعای سیاسی و فرهنگی از جمله امیر طاهری، داریوش آشوری، فریدون جم، حسن شریعتمداری و ...

28,00 €

 • 1,1 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

An inside look at the " sazman cherikhaye Fadaie khalgh Iran " نگاهی از درون به سازمان چریک های فدایی خلق ایران

Author: Bahman Taghizadeh - بهمن تقی زاده

Publisher :  Ney نشر نی

Print Year: 2022

Pages: 791

Cover: Hardcover

Language Farsi

ISBN : 9786220603771

«آنچه نگرانی مرا تشدید کرد درک این واقعیت بود که تاریخ را اگر روایت و از آن دفاع نکنی، و علف های هرز تحریف را که ممکن است انبوه شوند و آن را به طور کامل بپوشانند و خفه کنند پاک نکنی، ممکن است بمیرد. چه کسی گفته است که تاریخ به خودی خود بر صدر می نشیند و "صدا" به خودی خود می ماند....»

27,00 €

 • 1,1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Two centuries of silence - دو قرن سکوت

Author: Abdolhossein Zarinkub - عبدالحسین زرین‌کوب

Publisher :  Germany

Print Year: 

Pages: 347

Cover: Softcover

Language Farsi

ISBN :

17,00 €

 • 0,7 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

The Oil Kings - پادشاهان نفت

Author: Andrew Scott Cooper - اندرو اسکات کوپر

Translator:  Gholamreza Karimian - غلامرضا کریمیان

Publisher: Nashre Eshare - نشر اشاره

Print Year: 2022 (3rd Edition)

Pages: 680

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9789648936742

The Oil Kings: How the U.S., Iran and Saudi Arabia changed the balance of power in the middle east. - 

 

این کتاب را می توان از دیدگاههای مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نخست از دیدگاه اخلاقی، دایر بر نفوذ مفسده آمیز نفت بر سیاست و امنیت داخلی آمریکا، به عنوان کاهش

قدرت آمریکا در زمان عقب نشینی از ویتنام دوم، موضوع رسوایی واترگیت و بحران انرژی دهه 70 به صورت مبارزه بر سر قدرت میان شخصیت هایی همچون نیکسون، شاه، شیخ احمد زکی یمانی، هنری کسینجر وزیر خارجه آمریکا، ویلیام سایمون وزیر خزانه داری، جیمز شلزینگر و دونالد رامزفلد وزرای دفاع برای کالبد شکافی امپراطوری ایران و در این مورد خاص، سلسله پهلوی و چگونگی طلوع و افول سلطنت ایران با بازار نفت. سوم مساله پیروزی ملی گرایی در تسویه حساب هایی بین رقبای قدیمی یعنی ایران و عربستان سعودی و سرانجام دیدگاهی که این دو کشور را دوستان و متحدهایی محتاط نسبت به یکدیگر در تقابل ژئوپولیتیک جنگ سرد در ارتباط با بازار نفت و اقتصاد جهانی که خطوط نامعلوم آن در میانه های دهه 1970 شروع به شکل گیری نمود.

 

28,00 €

 • 0,9 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

به یاد آن پرواز، زندگی و مرگ علیرضا اکبری شاندیز

Author: رقیه دانشگری ، فران

Publisher: آیدا

Print Year: 2021

Pages: 474

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 

19,00 €

 • 0,9 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Abstract of Iranian History - چکیده تاریخ ایران

Author: Hassan Naraghi - حسن نراقی

Publisher: Akhtaran Iran - 

Print Year: 2019 (15th Edition)

Pages: 173

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9789649317021

An essential history of Iran from the Aryan migrations through the end of the Pahlawi era.

5,00 €

 • 0,5 kg
 • Sold Out

Homo sapiens - انسان خردمند

Author: Yuval Noah Harari - یووال نوح هراری

Translator: Nick Gorgin - ترجمه: نیک گرگین

Publisher: Nashre Now Iran - ناشر نو

Print Year: 2020 (12th Edition)

Pages: 621

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9786008547037

انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر

26,00 €

 • 0,8 kg
 • Sold Out

Homo deus - انسان خداگونه

Author: Yuval Noah Harari - یووال نوح هراری

Translator: Zahra Aali - ترجمه: زهرا عالی

Publisher: Nashre Now Iran - ناشر نو

Print Year: 2019 (4th Edition)

Pages: 552

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9786004900270

انسان خداگونه: تاریخ مختصر آینده 

26,00 €

 • 0,8 kg
 • Sold Out

Towards a great civilization - به سوی تمدن بزرگ

Author: Mohammad Reza Pahlavi - محمدرضا پهلوی

Publisher: Alborz Germany - ناشر البرز

Print Year: 2009

Pages: 305

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783981250237

 

ما در آزمایش تاریخ بیش از آن اصالت و ارزندگی از خود نشان داده ایم که بتوانیم در عصر حاضر این سنت پیشگامی را به آسانی کنار بگذاریم. مردم ما نیز بی گمان در زوایای روح و دل خویش آماده آن نیستند که انسان های درجه دوم و سوم جهان فردا باشند

 

از متن کتاب

16,00 €

 • 0,5 kg
 • Sold Out

The King´s Gambit - گامبی شاه

Author: Sirus Jahanbakhsh

Publisher: ---

Print Year: Secon Edition 2024

Pages: 320

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147513

Iran`s Islamic Revolution of 1979 as an implement for the collapse of the USSR and construction of a new world order

20,00 €

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Genocide and Suppression of...- ...سرکوب و کشتار دگراندیشان

Author: Iradj Eschraghi - ایرج اشراقی

Publisher: Payam - انتشارات پیام

Print Year: 2009

Pages: 970 in 2 Volumes

Cover: Hardcover, 2 Books

Language: Farsi

ISBN: 

Genocide and Suppression of religious minorities in Iran - سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران

 

جلد اول : از صفویه تا انقلاب اسلامی

در جوامعی مانند ایران که دین اکثریت به دین رسمی حکومتی بدل و روحانیت دین رسمی در قدرت سیاسی سهیم می شود، دولت ها خواسته یا ناخواسته به همکاری با دستگاه های روحانی برخاسته و نهادهای حکومتی، قضایی و فرهنگی را به ابزار سرکوب پیروان مذاهب اقلیت بدل می کنند. دوران صفویه مذهب شیعه دوازده امامی به مذهب رسمی کشور بدل شد و سرکوب اقلیت های دینی دامن مسلمانان غیر شیعه حتی شیعیان غیره دوازده امامی را نیز گرفت...

جلد دوم : از انقلاب اسلامی تا سال 1386

در ماده چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جرایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است.» روشن است حتی رعایت چنین قانونی چه نتایجی برای دگراندیشان به بار می آورد و چه فضای وحشت انگیزی از تبعیضات اجتماعی و حقوقی را بر جامعه ایران حاکم کرد. زندان، آزار و اذیت و مصادره اموال، اعدام و محرومیت از حقوق مدنی در دستور کار دولتمردان قرار گرفت و گروه های مذهبی از مسیحیان، یهودیان و رزتشتیان و بویژه بهاییان تا دراویش و حتی مسلمانان سنی مذهب مورد ظلم و تجاوز قرار گرفتند... این کتب با نام مستعار سهراب نیکو صفت نیز به چاپ رسیده است.

دوره دو جلدی با قطع وزیری و جلد زرکوب

36,00 €

 • 2,1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Reply to history - پاسخ به تاریخ

Author: Mohammad Reza Pahlavi, محمدرضا پهلوی

Publisher: Alborz Germany, 

Print Year: 2008

Pages: 413

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783981250213

کتاب پاسخ به تاریخ  نوشته محمد رضا شاه پهلوی است که در اصل به زبان فرانسه و پس از وقوع انقلاب (۱۳۵۷) نگاشته شده‌است. «... در این کتاب قصد دارم نشان بدهم که چرا در راه رسیدن به  اهدافم پافشاری می‌کردم؛ و چرا می‌خواستم جامعه‌ای بر اساس عدالت اجتماعی، و نه مبارزه طبقاتی بنا کنم؛ جامعه‌ای که همه در آن یکپارچه و وابسته به یکدیگر باشند؛ و« گفتنی است چون با همه کشورهای جهان_ چه دنیای غرب، چه کشورهای بلوک شرق و چه جهان سوم_ حسن تفاهم داشتم، این امکان برایم فراهم آمد که بتوانم در محیطی آکنده از صلح و صفا، کوشش خود را برای رساندن ایران به سوی تمدن بزرگ دنبال کنم.»   .م

20,00 €

 • 0,8 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

A comprehensive history of Iran - تاریخ جامع ایران

Author: Sirus Jahanbakhsh

Publisher: The Great Islamic Encyclopedia Iran, مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

Print Year: 2014

Pages: 15000 ***20 Volumes*** 

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9786006326528

 

ثبت و ضبط و تدوین چند هزار سال تاریخ سرزمین و مردم ایران، با فراز و نشیب‌ های بی‌ مانند، وظیفه ی همه ی ایرانیانی است که برای مرز و بوم خود در عرصه ی تاریخ و تمدن بشر سهمی ممتاز و سترگ قائل‌ اند. به رغم این همه، هنوز مجموعه‌ ای نسبتا" جامع که مهم ترین وجوه تاریخ ایران را، به شیوه‌ ای محققانه بازگوید، پدید نیامده است. آثار پراکنده درباره ی ادوار مختلف یا مجموعه‌ های محققانه‌ ای که به‌ ندرت در این موضوع منتشر شده، تنها گوشه‌ هایی از تاریخ ایران را دربردارند. مجموعه‌ ای که تحقیق و تدوین آن را قریب به دوازده سال پیش مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی بر عهده شناخته است یعنی تاریخ جامع ایران عنوان مجموعه‌ ای است ٢٠ جلدی، مشتمل بر وجوه مختلف تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران از دوران پیش از اسلام تا انقراض قاجار. مراد از ایران در این مجموعه، دنیای ایرانی یا ایران فرهنگی است که همواره قلمروی گسترده‌ تر از مرزهای جغرافیایی این سرزمین را شامل می‌ شده است. از این نظر، مجلدات و ابواب مربوط به تاریخ فرهنگی ایران، بی ‌شک از اهمیت خاص برخوردار خواهد بود. پنج جلد نخست درباره ی تاریخ پیش از اسلام و پانزده جلد بعدی درباره ی تاریخ ایران بعد از اسلام تا انقراض قاجاریه می باشد

720,00 €

 • 21 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

At the trial of the accused Bakhtiar's murder - در دادگاه متهمان به قتل بختیار

Author: Pari Sekandari, پری سکندری

Publisher: Kahavaran France, 

Print Year: 

Pages: 290

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9782912490650

18,00 €

 • 0,8 kg
 • Sold Out

Comrade Ayatollah -رفیق آیت الله

Author: Amirabbas Fakhravar

Publisher: Ketab Corp., USA;  شرکت کتاب

Print Year: 2015

Pages: 700

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781595845214

Iran`s Islamic Revolution of 1979 as an implement for the collapse of the USSR and construction of a new world order

45,00 €

 • 1,3 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Modernity, doubt and Democracy - مدرنيته، شبهه و دموکراسی

Author: Asghar Shirazi, اصغر شيرازی

Publisher: Akhtaran Iran

Print Year: 2018

Pages: 501

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9789648897364

12,00 €

 • 0,7 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

The Iranian constitution - مشروطه ی ايرانی

Author: Mashallah Ajoudani, دکتر ماشاالله آجودانی

Publisher: Akhtaran Iran, نشر اختران

Print Year: 2017

Pages: 560

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9789647514491

 

 

20,00 €

 • 0,7 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Iran and Spain - ايران و اسپانيا

Author: Shojaeddin Shafa, شجاع الدين شفا

Publisher: Farzad Spain,  فرزاد

Print Year: 2005

Pages: 758

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 

 

ايران و اسپانيا: جای پای 2500 ساله ی فرهنگ ايران در اسپانيای باستانی ...

 

20,00 €

 • 1,3 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Kiss the Hand you cannot bite - چائوشسکو: ظهور و سقوط دیکتاتور سرخ

Author: Edward Behr, ادوارد بئر

Translator: Bijan Ashtari, بیژن اشتری

Publisher: Saless Iran, ثالث

Print Year: 2018

Pages: 361

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9786004052405

 

20,00 €

 • 1,1 kg
 • Sold Out

Decline and Fall of the Sasanian Empire - افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی

Author:  Parvaneh Pourshariati, پروانه پورشريعتي

Publisher: Nashre Ney, نشر نی

Print Year: 2020

Pages: 642

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9786220602507

این کتاب پژوهشی ممتاز و ماندگار است. انتشار این اثر منظری پیش رو می‌گذارد که بی‌درنگ اندیشه را به پیرامون بسیاری از موضوعاتی که کتاب بدان پرداخته است پرواز می‌دهد. از میان کتاب‌هایی که در طی سالیان خوانده‌ام، تنها چند نمونه را به یاد می‌آورم که بتوانند به لحاظ ترکیب شگفت‌انگیز اصالت، تیزبینی، شفافیت ارائه‌ی مطالب، بررسی باریک‌بینانه‌ی منابع، و رمزگشاییِ عملی معماها با این اثر برابری کنند. من از مطالعه‌ی آن بسیار آموختم. به باور من، پس از گذشت هفتاد سال از انتشار ایران در زمان ساسانیان، اثر کریستنسن، کتاب دکتر پورشریعتی از مهم‌ترین آثار منفرد در ارتقای درک ما از تاریخ ایران است. مشخصه‌ی چشمگیر این کتاب وسعت دستور کار نویسنده و مهارت او در درهم‌تنیدن قانع‌کننده‌ی رشته‌های مختلف است. این رشته‌ها مشتمل‌اند بر: رقابت سیاسی دودمانی میان خاندان‌های بلندپایه، فروپاشی ساسانیان پیش از حمله‌ی بیزانسی‌ها و عرب‌ها، تنوع دینی در ایران سده‌های میانی، مسائل تاریخ‌نگاری، و جزئیات مهمی که از مهرها و اسناد دیگر به دست آمده‌اند. هریک از این موارد به‌تنهایی می‌توانند پژوهشگران را سال‌ها در ژرفای خود گرفتار کنند ــ کما این‌که با بسیاری چنین کرده‌اند ــ اما پورشریعتی هریک از آن موضوعات را در کلیتی مرکب و معنادار متحد کرده و در بررسی دقیق‌تر هریک از آن‌ها سهیم بوده است

38,00 €

 • 0,8 kg
 • Sold Out

Dr. Mossadegh - دکتر محمد مصدق

Author: Ali Mirfetros, علی میرفطروس

Publisher: Farhang Canada, فرهنگ

Print Year: 2012

Pages: 583

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 

دکتر محمد مصدق: آسیب شناسی یک شکست

 

20,00 €

 • 0,9 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Deception with history - سوداگری با تاریخ

Author: Mohammad Amini, محمد امینی

Publisher: Kebab Corp. USA, شرکت کتاب

Print Year: 2012

Pages: 677

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN:  9781595843548 

32,00 €

 • 1,2 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

An inside look at the left movement in Iran - نگاهی از درون به جنبش چپ ایران

Author: Hamid Shokat, حمید شوکت

Publisher: Baztab  بازتاب ، آلمان

Print Year: 2000

Pages: 672 در دو جلد

Cover: Softcover

Language: Farsi

22,00 €

 • 0,9 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1