History - تاریخ

The King´s Gambit - گامبی شاه

Author: Sirus Jahanbakhsh

Publisher: ---

Print Year: 2017

Pages: 320

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147513

Iran`s Islamic Revolution of 1979 as an implement for the collapse of the USSR and construction of a new world order

20,00 €

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Reply to history - پاسخ به تاریخ

Author: Mohammad Reza Pahlavi, محمدرضا پهلوی

Publisher: Alborz Germany, 

Print Year: 2008

Pages: 413

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783981250213

20,00 €

 • 0,8 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

A comprehensive history of Iran - تاریخ جامع ایران

Author: Sirus Jahanbakhsh

Publisher: The Great Islamic Encyclopedia Iran, مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

Print Year: 2014

Pages: 15000 ***20 Volumes*** 

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9786006326528

 

ثبت و ضبط و تدوین چند هزار سال تاریخ سرزمین و مردم ایران، با فراز و نشیب‌ های بی‌ مانند، وظیفه ی همه ی ایرانیانی است که برای مرز و بوم خود در عرصه ی تاریخ و تمدن بشر سهمی ممتاز و سترگ قائل‌ اند. به رغم این همه، هنوز مجموعه‌ ای نسبتا" جامع که مهم ترین وجوه تاریخ ایران را، به شیوه‌ ای محققانه بازگوید، پدید نیامده است. آثار پراکنده درباره ی ادوار مختلف یا مجموعه‌ های محققانه‌ ای که به‌ ندرت در این موضوع منتشر شده، تنها گوشه‌ هایی از تاریخ ایران را دربردارند. مجموعه‌ ای که تحقیق و تدوین آن را قریب به دوازده سال پیش مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی بر عهده شناخته است یعنی تاریخ جامع ایران عنوان مجموعه‌ ای است ٢٠ جلدی، مشتمل بر وجوه مختلف تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران از دوران پیش از اسلام تا انقراض قاجار. مراد از ایران در این مجموعه، دنیای ایرانی یا ایران فرهنگی است که همواره قلمروی گسترده‌ تر از مرزهای جغرافیایی این سرزمین را شامل می‌ شده است. از این نظر، مجلدات و ابواب مربوط به تاریخ فرهنگی ایران، بی ‌شک از اهمیت خاص برخوردار خواهد بود. پنج جلد نخست درباره ی تاریخ پیش از اسلام و پانزده جلد بعدی درباره ی تاریخ ایران بعد از اسلام تا انقراض قاجاریه می باشد

720,00 €

 • 21 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Fifty Five - ۵۵

Author: Ali Dashti, علی دشتی

Publisher: Gardoon Germany, 

Print Year: 2018

Pages: 201

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 97839864330537

A sympathetic account of the 55 years of the Pahlavi family's reign.

15,00 €

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

100 years of struggle with modernity - صد سال کشاکش با تجدد

Author: Dariush Homayoon, داریوش همایون

Publisher: Talash Germany, تلاش

Print Year: 2002

Pages: 456

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783000194511

20,00 €

 • 0,8 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

At the trial of the accused Bakhtiar's murder - در دادگاه متهمان به قتل بختیار

Author: Pari Sekandari, پری سکندری

Publisher: Kahavaran France, 

Print Year: 

Pages: 290

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9782912490650

12,00 €

 • 0,8 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Comrade Ayatollah -رفیق آیت الله

Author: Amirabbas Fakhravar

Publisher: Ketab Corp., USA;  شرکت کتاب

Print Year: 2015

Pages: 700

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9781595845214

Iran`s Islamic Revolution of 1979 as an implement for the collapse of the USSR and construction of a new world order

42,00 €

 • 1,8 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Anger and rebellion - دلدادگی و عصیان

Author: Hamid Shokat

Publisher: Akhtaran, Iran

Print Year: 2019

Pages: 615

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9789642072316

 

این كتاب مشتمل بر نامه‌های «احمد قاسمی» به همسرش «اعظم صارمی» است. احمد قاسمی از نام‌آوران حزب «توده» ایران بود. قاسمی پس از سیاست استالین‌زدایی «خروشچف» در كنگره بیستم حزب كمونیست شوروی در سال ۱۹۵۶ به انتقاد از آن سیاست پرداخت. وی در سال ۱۳۵۲ در مونیخ بر اثر سكته قلبی درگذشت. قاسمی در نامه‌هایی كه به همسرش نوشته، نه تنها به مسائل سیاسی پرداخته؛ بلكه با بی‌پروایی احساساتش را نسبت به همسرش در جزئی‌ترین زوایا آشكار ساخته است

دلدادگی و عصیان: نامه‌های احمد قاسمی عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران به همسرش اعظم صارمی

20,00 €

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Modernity, doubt and Democracy - مدرنيته، شبهه و دموکراسی

Author: Asghar Shirazi, اصغر شيرازی

Publisher: Akhtaran Iran

Print Year: 2018

Pages: 501

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9789648897364

12,00 €

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

The Iranian constitution - مشروطه ی ايرانی

Author: Mashallah Ajoudani, ماشاء الله آجودانی

Publisher: Akhtaran Iran, نشر اختران

Print Year: 2017

Pages: 560

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9789647514491

 

 

20,00 €

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Iran and Spain - ايران و اسپانيا

Author: Shojaeddin Shafa, شجاع الدين شفا

Publisher: Farzad Spain,  فرزاد

Print Year: 2005

Pages: 758

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 

 

ايران و اسپانيا: جای پای 2500 ساله ی فرهنگ ايران در اسپانيای باستانی ...

 

20,00 €

 • 1,3 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Kiss the Hand you cannot bite - چائوشسکو: ظهور و سقوط دیکتاتور سرخ

Author: Edward Behr, ادوارد بئر

Translator: Bijan Ashtari, بیژن اشتری

Publisher: Saless Iran, ثالث

Print Year: 2018

Pages: 361

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9786004052405

 

17,00 €

 • 1,3 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Dr. Mossadegh - دکتر محمد مصدق

Author: Ali Mirfetros, علی میرفطروس

Publisher: Farhang Canada, فرهنگ

Print Year: 2012

Pages: 583

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 

دکتر محمد مصدق: آسیب شناسی یک شکست

 

20,00 €

 • 0,9 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1