Politics - سیاسی

Modern Constitution - مشروطه نوین

Author: Ramin Parham -  رامین پرهام

Publisher: Forough , انتشارات فروغ

Print Year: 2022

Pages: 304

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965310704

 

پادشاه، قانون نیست ــ قانون، پادشاه است!

 

از تبارشناسی و رُشدشناسیِ اجمالی ولی ضروریِ "جمهوری" و تاریخچه‌یِ کوتاه‌تر از یک قرنِ آن در تاریخ ایران که بگذریم، واکاویِ مفهوم "جمهوری" در جوامع مدرن، مبحثِ ما را در مشروطه‌یِ نوین روشن‌تر می‌کند. چراکه نه جمهوری به‌تنهایی به مفهومِ درایت در کشورداری و امانت‌داری در مصلحتِ عمومی ‌است و نه پادشاهی. از ریاست‌جمهوری‌هایِ خودکامه گرفته تا ریاست جمهوری‌هایِ مادام‌العمر و فامیلی در حوالی ایران فراوان بوده و هست. نه "جمهوری" بهطور خودکار دموکراسی به‌همراه می‌آورد، نه پادشاهی. با این تفاوتِ عمده که نهاد پادشاهی در ایران چنان با تاروپودِ فرهنگی و تاریخیِ ما درهم‌آمیخته که با گذشتِ تجربه‌ای فاجعه‌بار تحتِ عنوانِ "جمهوری" و علی‌رغم تکفیرِ چهل‌ساله‌یِ پادشاهی با چماقِ "جمهوریت"، از انواع اسلامی ‌و خلقی‌اش، نهتنها پادشاهی از اعتبار نیافتاده، که با گذشت زمان و همینطور با آگاهی بیشتر جامعه از تاریخ خود، به اعتبار آن افزوده هم شده است. بهطور نمونه ملی‌گرایی، مدرنیسم، آزادی‌هایِ اجتماعی و فردی و اقتصادی و برجسته‌سازیِ الگوهایِ ملیِ ایرانیان مانند جشن‌هایِ ایرانی، و نیز رشد انکارناپذیر بخشِ خصوصی در دورانِ پادشاهی؛ جملگی برجستگی‌هایی است که ایده‌یِ نهاد پادشاهی را در مقابل ایده‌یِ جمهوری فربه می‌سازند. به‌قولِ شاهرخ مسکوب، پی‌ریزیِ تجددِ رضاشاهی در حقیقت دنباله‌یِ انقلابِ مشروطه بود؛ چرا که در اجرایِ خواستِ دوّم مشروطه، دولتِ سراسریِ ملی و نوسازیِ کشور، موفق عمل کرد. باری! در این یکصدساله‌یِ اخیر، از نخستین بیداریِ ایرانیان در مشروطیت اوّل گرفته تا دوّمین بیداریِ آنها در پیِ سقوطِ سهمگینِ میهن در مذهب؛ از هر زاویه‌ای که به این دو نوع نظام نگاه بکنیم، چه مادّی و چه معنوی، از نشاء روسیِ جمهوریِ میرجعفری در تبریز گرفته تا جمهوریِ جعفری در تهران و قم و مشهد؛ کارنامه‌یِ جمهوری در برابر کارنامه‌یِ پهلوی، هرچند عمدتاً اقتدارگرا و بعضاً خودکامه، به شدّت روسیاه است وذغالی‌رَنگ. کافی است از نسلِ سوخته بپرسیم! از نسلی که در "جمهوری" ذغال شد.

 

واقعیت این است که نظام‌هایِ سیاسی هم مانند افراد، یا خوش‌ناماند یا بدنام؛ آنچه نکونام است هرگز نمی‌میرد و نظامی ‌مرده است که نامش به نکویی نبرند...

16,00 €

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Constitutional revolution - مشروطه‌ ی مشرو‌عه

Author: Iraj Eshraghi -  ایرج اشراقی

Cover: طراح جلد: نیما صبور

Editor: ویراستار و صفحه آرا: آرش امیری

Publisher: Forough - انتشارات فروغ

Print Year: 2022

Pages: 116

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965310759

 انقلاب مشر وطه‌ای که به حکومت مشر وعه انجامید

10,00 €

 • 0,35 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Scoundrel at the power - زنگی های گود قدرت

Author: Massoud Noghrehkar ,  مسعود نقره کار

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2019 (3rd Edition)

Pages: 525

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147445

25,00 €

 • 1,2 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

About the massacre of the intellectuals...- مقدمه ای بر کشتار دگراندیشان در ایران

Author: Massoud Noghrehkar , مسعود نقره کار 

طرح جلد امیل دارمو

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2021 (4th Edition)

Pages: 352

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147759

An Introduction about the massacre of the intellectuals in Iran مقدمه ای برکشتاردگراندیشان درایران

18,00 €

 • 0,9 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

دستنوشته‌های احمد قاسمی - اسنادی از کمیته مرکزی حزب توده ایران

Author: Hamid Shokat , حمید شوکت 

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2023

Pages: 593

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965310919

25,00 €

 • 0,8 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Islam politique, sexe et genre - اسلام سیاسی

Author: Chahla Chafiq - شهلا شفیق

Cover Design: Nima Sabour

Publisher: Forough Book - انتشارات فروغ; Khavaran - ناشر: خاوران

Print Year: 2021 (2nd Edition)

Pages: 228

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965310582

12,00 €

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

History of turbulence... -تاریخ آشفته یا آشفته‌نگاری تاریخی؟

Author: Ahmad Seif, احمد سیف

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2007

Pages: 208

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 

History of turbulence or historical turbulence writings? - تاریخ آشفته یا آشفته‌نگاری تاریخی؟

مجموعه مقاله

12,00 €

 • 0,6 kg
 • Sold Out

The Third Generation - نسل سوم

Author: Mahyar Faravardeh, مهیار فراورده

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2011

Pages: 224

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 

 

 رمان نسل سوم داستان حماسه آفرینی ایرانیان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ و چندین ماه پس از آن است. این کتاب با نام چند شخصیت اصلی آغاز می شود و با همان آدم ها نیز پایان می یابد

13,00 €

 • 0,5 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Constitutional movement... - نهضت مشروطه و نقش تقی زاده

Author: Manuchehr Bakhtiary, منوچهر بختیاری

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ, Pegah Canada,  پگاه

Print Year: 2014

Pages: 950 (2 books)

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147919

Constitutional movement and the role of Taghizadeh (2books) - نهضت مشروطه و نقش تقی زاده، سوسیال دمکراسی و جدایی دین از دولت , 2 جلد

25,00 €

 • Available
 • Ships within 1-3 days1