Politics - سیاسی

ای کوته آستینان

Author: Saidi Sirjani  علی اکبر سعیدی سیرجانی

Publisher:  Sayeh Publishing نشر سایه آمریکا

Print Year: 2008

Pages: 258

Cover: softcover

Language: Farsi

ISBN: 1933429356

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - یک کشور کارگران و دهقانان - فقط هفتاد سال دوام آورد. اکنون بیش از ربع قرن از فروپاشی آن می گذرد. کشور های سوسیالیستی موجود با بسیاری از فشار های خارجی که اتحاد شوروی با آن روبرو بود، مواجه هستند؛ برای کشورهای سوسیالیستی آینده نیز چنین خواهد بود. علاوه بر دخالت جهان امپریالیستی، تجربه های سوسیالیستی تا کنون با شماری از مشکلات داخلی مواجه بوده اند: چگونگی تداوم رشد اقتصادی در مقابل تغییرات مدام نیاز ها و انتظارها؛ چگونگی تداوم جنبش انقلابی در بین نسل های دوّم، سوم و چهارم انقلاب؛ چگونگی ایجاد توازن بین یک سیاست خارجی انقلابی انترناسیونالیستی و نیاز به همزیستی مسالمت آمیز با جهان سرمایه داری؛ چگونگی خودداری از انزوای اقتصادی و دیپلماتیک و بهره بردن از آخرین پیشرفت های جهانی در علم و تکنولوژی. در تلاش برای یافتن راه چاره هایی برای این گونه مشکلات، جزییات فروپاشی شوروی برخی از مهمترین داده های تاریخی هستند که ما در اختیار داریم. جنبش ما هر چه بیشتر درباره تجربه شوروی بیاموزد، ما بهتر آماده خواهیم بود که از عقب گرد ها و شکست های تاریخی در آینده جلوگیری کنیم و برای ایجاد یک دید قانع کننده از سوسیالیسم که در اینجا و هم اکنون مطرح است، بهتر مجهز شویم. کارلوس مارتینِز با بازگشت به میراث اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، آموخته های این تجربه حیاتی سوسیالیستی را مرور می کند و روایت چالش برانگیزی از فروپاشی آن ارائه می دهد. کارلوس مارتینِز یک فعال سیاسی، نویسنده و موسیقی دان و گرداننده وِبلاگ تاریخ سیاسی به نام Invent the Future است. موضوع های مورد علاقه او "سوسیالیسم واقعاً موجود" و استراتژی های مؤثر برای به چالش کشیدن امپریالیسم و ساختن سوسیالیسم در قرن بیست و یکم می باشند. بهروز عدالت در عرصه های مختلف اجتماعی - فرهنگی فعالیت می کند. او نیز به دنبال راه چاره های مترقی برای حل مشکلات قرن بیست و یکم است.

21,00 €

 • 0,45 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

The 7 French secularisms - هفت لائیسیته فرانسوی

Author: Jean Baubérot - ژان بوبرو

Publisher:   Aida Germany - آیدا

Print Year: 2021

Pages: 206

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783981974737

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - یک کشور کارگران و دهقانان - فقط هفتاد سال دوام آورد. اکنون بیش از ربع قرن از فروپاشی آن می گذرد. کشور های سوسیالیستی موجود با بسیاری از فشار های خارجی که اتحاد شوروی با آن روبرو بود، مواجه هستند؛ برای کشورهای سوسیالیستی آینده نیز چنین خواهد بود. علاوه بر دخالت جهان امپریالیستی، تجربه های سوسیالیستی تا کنون با شماری از مشکلات داخلی مواجه بوده اند: چگونگی تداوم رشد اقتصادی در مقابل تغییرات مدام نیاز ها و انتظارها؛ چگونگی تداوم جنبش انقلابی در بین نسل های دوّم، سوم و چهارم انقلاب؛ چگونگی ایجاد توازن بین یک سیاست خارجی انقلابی انترناسیونالیستی و نیاز به همزیستی مسالمت آمیز با جهان سرمایه داری؛ چگونگی خودداری از انزوای اقتصادی و دیپلماتیک و بهره بردن از آخرین پیشرفت های جهانی در علم و تکنولوژی. در تلاش برای یافتن راه چاره هایی برای این گونه مشکلات، جزییات فروپاشی شوروی برخی از مهمترین داده های تاریخی هستند که ما در اختیار داریم. جنبش ما هر چه بیشتر درباره تجربه شوروی بیاموزد، ما بهتر آماده خواهیم بود که از عقب گرد ها و شکست های تاریخی در آینده جلوگیری کنیم و برای ایجاد یک دید قانع کننده از سوسیالیسم که در اینجا و هم اکنون مطرح است، بهتر مجهز شویم. کارلوس مارتینِز با بازگشت به میراث اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، آموخته های این تجربه حیاتی سوسیالیستی را مرور می کند و روایت چالش برانگیزی از فروپاشی آن ارائه می دهد. کارلوس مارتینِز یک فعال سیاسی، نویسنده و موسیقی دان و گرداننده وِبلاگ تاریخ سیاسی به نام Invent the Future است. موضوع های مورد علاقه او "سوسیالیسم واقعاً موجود" و استراتژی های مؤثر برای به چالش کشیدن امپریالیسم و ساختن سوسیالیسم در قرن بیست و یکم می باشند. بهروز عدالت در عرصه های مختلف اجتماعی - فرهنگی فعالیت می کند. او نیز به دنبال راه چاره های مترقی برای حل مشکلات قرن بیست و یکم است.

12,00 €

 • 0,45 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

کودتای سوم اسفند 1299 و پی آمدهای آن

Author: Houshang Ameri هوشنگ عامری

Publisher: Ferdosi  فردوسی

Print Year: 2021

Pages: 245

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9789187359767

 

17,00 €

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Eichmann in Jerusalem آیشمن در اورشلیم

Author: Hana Arendt  هانا آرنت

برگردان به فارسی زهرا شمس

Publisher:  Borj Publishing نشر برج

Print Year: 2021

Pages: 375

Cover:  Soft cover

Language: Farsi

ISBN: 9786227280173

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - یک کشور کارگران و دهقانان - فقط هفتاد سال دوام آورد. اکنون بیش از ربع قرن از فروپاشی آن می گذرد. کشور های سوسیالیستی موجود با بسیاری از فشار های خارجی که اتحاد شوروی با آن روبرو بود، مواجه هستند؛ برای کشورهای سوسیالیستی آینده نیز چنین خواهد بود. علاوه بر دخالت جهان امپریالیستی، تجربه های سوسیالیستی تا کنون با شماری از مشکلات داخلی مواجه بوده اند: چگونگی تداوم رشد اقتصادی در مقابل تغییرات مدام نیاز ها و انتظارها؛ چگونگی تداوم جنبش انقلابی در بین نسل های دوّم، سوم و چهارم انقلاب؛ چگونگی ایجاد توازن بین یک سیاست خارجی انقلابی انترناسیونالیستی و نیاز به همزیستی مسالمت آمیز با جهان سرمایه داری؛ چگونگی خودداری از انزوای اقتصادی و دیپلماتیک و بهره بردن از آخرین پیشرفت های جهانی در علم و تکنولوژی. در تلاش برای یافتن راه چاره هایی برای این گونه مشکلات، جزییات فروپاشی شوروی برخی از مهمترین داده های تاریخی هستند که ما در اختیار داریم. جنبش ما هر چه بیشتر درباره تجربه شوروی بیاموزد، ما بهتر آماده خواهیم بود که از عقب گرد ها و شکست های تاریخی در آینده جلوگیری کنیم و برای ایجاد یک دید قانع کننده از سوسیالیسم که در اینجا و هم اکنون مطرح است، بهتر مجهز شویم. کارلوس مارتینِز با بازگشت به میراث اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، آموخته های این تجربه حیاتی سوسیالیستی را مرور می کند و روایت چالش برانگیزی از فروپاشی آن ارائه می دهد. کارلوس مارتینِز یک فعال سیاسی، نویسنده و موسیقی دان و گرداننده وِبلاگ تاریخ سیاسی به نام Invent the Future است. موضوع های مورد علاقه او "سوسیالیسم واقعاً موجود" و استراتژی های مؤثر برای به چالش کشیدن امپریالیسم و ساختن سوسیالیسم در قرن بیست و یکم می باشند. بهروز عدالت در عرصه های مختلف اجتماعی - فرهنگی فعالیت می کند. او نیز به دنبال راه چاره های مترقی برای حل مشکلات قرن بیست و یکم است.

12,00 €

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Modern Constitution مشروطه نوین نوآوری ها و پیکارها

Author: Dariush Homayoon, داریوش همایون

Publisher: Talash Germany,  تلاش

Print Year: 2012

Pages: 415

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783000320606

لیبرال دمکراسی در ایران

در این تردید نیست که جامعه ایرانی خود را مشروطه‌خواه نمی‌داند ولی دارد لیبرال دمکرات می‌شود. مشروطه برای ایرانیان یک تجربه بزرگ تاریخی و آغازگاه جنبش ملی به سوی آزادی و ترقی است. ولی راه آینده ملت ما را یک فلسفه سیاسی و نظام حکومتی روشن می‌کند که بسیار از مشروطه‌خواهی صد سال پیش تکامل‌یافته‌تر است و می‌باید چنین باشد...

 

ما برنامه سیاسی حزب مشروطه ایران را بر پایه ارزش‌هائی که از آن جنبش گرفته‌ایم و در پرتو تجربه‌ها و دانسته‌های صد ساله گذشته نوشتیم ،که بسیار از قانون اساسی مشروطه پیشرفته‌تر و تکامل‌یافته‌تر است. چند سالی بیش نیست که در‌می‌یاببم آن برنامه سیاسی درست در دمکراسی لیبرال می‌گنجد.

 

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - یک کشور کارگران و دهقانان - فقط هفتاد سال دوام آورد. اکنون بیش از ربع قرن از فروپاشی آن می گذرد. کشور های سوسیالیستی موجود با بسیاری از فشار های خارجی که اتحاد شوروی با آن روبرو بود، مواجه هستند؛ برای کشورهای سوسیالیستی آینده نیز چنین خواهد بود. علاوه بر دخالت جهان امپریالیستی، تجربه های سوسیالیستی تا کنون با شماری از مشکلات داخلی مواجه بوده اند: چگونگی تداوم رشد اقتصادی در مقابل تغییرات مدام نیاز ها و انتظارها؛ چگونگی تداوم جنبش انقلابی در بین نسل های دوّم، سوم و چهارم انقلاب؛ چگونگی ایجاد توازن بین یک سیاست خارجی انقلابی انترناسیونالیستی و نیاز به همزیستی مسالمت آمیز با جهان سرمایه داری؛ چگونگی خودداری از انزوای اقتصادی و دیپلماتیک و بهره بردن از آخرین پیشرفت های جهانی در علم و تکنولوژی. در تلاش برای یافتن راه چاره هایی برای این گونه مشکلات، جزییات فروپاشی شوروی برخی از مهمترین داده های تاریخی هستند که ما در اختیار داریم. جنبش ما هر چه بیشتر درباره تجربه شوروی بیاموزد، ما بهتر آماده خواهیم بود که از عقب گرد ها و شکست های تاریخی در آینده جلوگیری کنیم و برای ایجاد یک دید قانع کننده از سوسیالیسم که در اینجا و هم اکنون مطرح است، بهتر مجهز شویم. کارلوس مارتینِز با بازگشت به میراث اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، آموخته های این تجربه حیاتی سوسیالیستی را مرور می کند و روایت چالش برانگیزی از فروپاشی آن ارائه می دهد. کارلوس مارتینِز یک فعال سیاسی، نویسنده و موسیقی دان و گرداننده وِبلاگ تاریخ سیاسی به نام Invent the Future است. موضوع های مورد علاقه او "سوسیالیسم واقعاً موجود" و استراتژی های مؤثر برای به چالش کشیدن امپریالیسم و ساختن سوسیالیسم در قرن بیست و یکم می باشند. بهروز عدالت در عرصه های مختلف اجتماعی - فرهنگی فعالیت می کند. او نیز به دنبال راه چاره های مترقی برای حل مشکلات قرن بیست و یکم است.

20,00 €

 • 0,8 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Modern Constitution مشروطه نوین

Author: Ramin Parham رامین پرهام

طرح جلد برادران دلاور

Publisher:   ُساتراپ لندن

Print Year: 2021

Pages: 252

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781872302577

 

آنچه در تتمه‌یِ بی‌پول و بی‌اقتصاد و بی‌سیاست و بی‌دفاع و بی‌اخلاق و بی‌ایمان ایران در خطر نابودی است، نه حقوق بشر است نه دمکراسی نه حکومت قانون. چرا که هیچیک از اینها هرگز در ایران اصلا وجود نداشته که امروز در خطر باشد!

 

انچه در تتمه‌ی ایران در خطر نابودی است، ته‌مانده‌ی خود ایران است.... پادشاه قانون نیست، قانون پادشاه است...

 

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - یک کشور کارگران و دهقانان - فقط هفتاد سال دوام آورد. اکنون بیش از ربع قرن از فروپاشی آن می گذرد. کشور های سوسیالیستی موجود با بسیاری از فشار های خارجی که اتحاد شوروی با آن روبرو بود، مواجه هستند؛ برای کشورهای سوسیالیستی آینده نیز چنین خواهد بود. علاوه بر دخالت جهان امپریالیستی، تجربه های سوسیالیستی تا کنون با شماری از مشکلات داخلی مواجه بوده اند: چگونگی تداوم رشد اقتصادی در مقابل تغییرات مدام نیاز ها و انتظارها؛ چگونگی تداوم جنبش انقلابی در بین نسل های دوّم، سوم و چهارم انقلاب؛ چگونگی ایجاد توازن بین یک سیاست خارجی انقلابی انترناسیونالیستی و نیاز به همزیستی مسالمت آمیز با جهان سرمایه داری؛ چگونگی خودداری از انزوای اقتصادی و دیپلماتیک و بهره بردن از آخرین پیشرفت های جهانی در علم و تکنولوژی. در تلاش برای یافتن راه چاره هایی برای این گونه مشکلات، جزییات فروپاشی شوروی برخی از مهمترین داده های تاریخی هستند که ما در اختیار داریم. جنبش ما هر چه بیشتر درباره تجربه شوروی بیاموزد، ما بهتر آماده خواهیم بود که از عقب گرد ها و شکست های تاریخی در آینده جلوگیری کنیم و برای ایجاد یک دید قانع کننده از سوسیالیسم که در اینجا و هم اکنون مطرح است، بهتر مجهز شویم. کارلوس مارتینِز با بازگشت به میراث اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، آموخته های این تجربه حیاتی سوسیالیستی را مرور می کند و روایت چالش برانگیزی از فروپاشی آن ارائه می دهد. کارلوس مارتینِز یک فعال سیاسی، نویسنده و موسیقی دان و گرداننده وِبلاگ تاریخ سیاسی به نام Invent the Future است. موضوع های مورد علاقه او "سوسیالیسم واقعاً موجود" و استراتژی های مؤثر برای به چالش کشیدن امپریالیسم و ساختن سوسیالیسم در قرن بیست و یکم می باشند. بهروز عدالت در عرصه های مختلف اجتماعی - فرهنگی فعالیت می کند. او نیز به دنبال راه چاره های مترقی برای حل مشکلات قرن بیست و یکم است.

17,00 €

 • 0,7 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

The end of Beginning - پایان آغاز ، درس های فروپاشی شوروی

Author: Karlos Martinz , نویسنده کارلوس مارتینز ، مترجم بهروز عدالت

Publisher: Khavar nou

Print Year: 2020

Pages: 158

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781777412401

 

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - یک کشور کارگران و دهقانان - فقط هفتاد سال دوام آورد. اکنون بیش از ربع قرن از فروپاشی آن می گذرد. کشور های سوسیالیستی موجود با بسیاری از فشار های خارجی که اتحاد شوروی با آن روبرو بود، مواجه هستند؛ برای کشورهای سوسیالیستی آینده نیز چنین خواهد بود. علاوه بر دخالت جهان امپریالیستی، تجربه های سوسیالیستی تا کنون با شماری از مشکلات داخلی مواجه بوده اند: چگونگی تداوم رشد اقتصادی در مقابل تغییرات مدام نیاز ها و انتظارها؛ چگونگی تداوم جنبش انقلابی در بین نسل های دوّم، سوم و چهارم انقلاب؛ چگونگی ایجاد توازن بین یک سیاست خارجی انقلابی انترناسیونالیستی و نیاز به همزیستی مسالمت آمیز با جهان سرمایه داری؛ چگونگی خودداری از انزوای اقتصادی و دیپلماتیک و بهره بردن از آخرین پیشرفت های جهانی در علم و تکنولوژی. در تلاش برای یافتن راه چاره هایی برای این گونه مشکلات، جزییات فروپاشی شوروی برخی از مهمترین داده های تاریخی هستند که ما در اختیار داریم. جنبش ما هر چه بیشتر درباره تجربه شوروی بیاموزد، ما بهتر آماده خواهیم بود که از عقب گرد ها و شکست های تاریخی در آینده جلوگیری کنیم و برای ایجاد یک دید قانع کننده از سوسیالیسم که در اینجا و هم اکنون مطرح است، بهتر مجهز شویم. کارلوس مارتینِز با بازگشت به میراث اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، آموخته های این تجربه حیاتی سوسیالیستی را مرور می کند و روایت چالش برانگیزی از فروپاشی آن ارائه می دهد. کارلوس مارتینِز یک فعال سیاسی، نویسنده و موسیقی دان و گرداننده وِبلاگ تاریخ سیاسی به نام Invent the Future است. موضوع های مورد علاقه او "سوسیالیسم واقعاً موجود" و استراتژی های مؤثر برای به چالش کشیدن امپریالیسم و ساختن سوسیالیسم در قرن بیست و یکم می باشند. بهروز عدالت در عرصه های مختلف اجتماعی - فرهنگی فعالیت می کند. او نیز به دنبال راه چاره های مترقی برای حل مشکلات قرن بیست و یکم است.

10,00 €

 • 0,5 kg
 • Sold Out

Iran: Dictatorship and Development - روایت‌های از خاک برخاسته‌ٔ انقلاب

Author: Fred Halliday -  فرد هالیدی

Translator: Leila Faghfori Azar and Shahin Nasiri - ترجمه و تألیف: لیلا فغفوری آذر و شاهین نصیری

Publisher: Baran Sweden

Print Year: 2020

Pages: 

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 97839185463954

 

«روایت‌های از خاک برخاسته‌ی انقلاب» عنوان کتابی است که به تازگی از سوی نشر باران منتشر شده است. این کتاب حاوی زندگی‌نامه و گفتگوهایی با تعدادی از رهبران اپوزیسیون و کنشگران سرشناس سیاسی ایران است که به کوشش لیلا فغفوری آذر و شاهین نصیری گردآوری، ترجمه و تألیف شده است. این مجموعه، دربرگیرنده‌ی گفتگوهای فرد هالیدی، روشنفکر و شرق‌شناس ایرلندی با شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر نظام پهلوی، ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران، عبدالرحمان قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان، شیخ عزالدین حسینی رهبر مذهبی کرد، صادق خلخالی روحانی و حاکم شرع، شکرالله پاک‌نژاد زندانی سیاسی سرشناس و از بنیانگذاران جبهه‌‌ی دموکراتیک ملی، منوچهر هزارخانی از اعضای کانون نویسندگان ایران و هدایت‌الله متین‌دفتری رهبر جبهه‌ی دموکراتیک ملی است. این گفتگوها که در بازه‌ی زمانی سه سال پس از وقوع انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی، انجام شده‌اند، پیشتر در مجله‌ی MERIP Reports به چاپ رسیده‌اند و اکنون برای نخستین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

16,00 €

 • 1 kg
 • Sold Out

A few thoughts on the philosophy... - ...اندیشه هایی فلسفه در

Author: Parviz Dastmalchi, پرویز دستمالچی

Publisher: Gardoon, Germany

Print Year: 2019

Pages: 404

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783864330599

A few thoughts on the philosophy of modern governance - اندیشه هایی فلسفه در حکومت مدرن

20,00 €

 • 1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Social Democracy in Iran - سوسیال دمکراسی در ایران

Author: Mehdi Zolfaghari - مهدی ذوالفقاری, Massoud Noghrehkar - مسعود نقره‌کار & more 

Publisher: Azadi va Edalat

Print Year: 2020

Pages: 406

Cover: Softcover

Language: Farsi, English

ISBN: 9783965310087

Social Democracy in Iran, second part - سوسیال دمکراسی در ایران، دفتر دوم

با مقالاتی از وحید بدیعی، مهدی ذوالفقاری، حسن شریعتمداری، منوچهر صالحی، فریبرز فرشیم، مسعود نقره‌کار، مرتضی ملک‌محمدی، روزبه ذبیحیان، حمید زنگنه، ثریا ندیم‌پور، حبیب حسینی‌فر، ناصر کاخساز، وحید محمدی، تورج اتابکی

گردآورنده جمعیت هواداران سوسیال دمکراسی برای ایران

با همکاری وحید بدیعی، مهدی ذوالفقاری رضا فرد، مسعود نقره‌کار

406 صفحه در دو بخش فارسی (296 صفحه) و انگلیسی (110 صفحه)

18,00 €

 • 1 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

100 years of struggle... - تلاش صد ساله ملت ایران, جلد دوم

Author: Ali Limonadi - علی  لیمونادی

Publisher: IRTV

Print Year: 2018

Pages: 536

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9781467553674

100 years of struggle towards democracy in Iran Vol. 2 - تلاش صد ساله ملت ایران, جلد دوم

27,00 €

 • 1,3 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

100 years of struggle... - تلاش صد ساله ملت ایران, جلد اول

Author: Ali Limonadi - علی  لیمونادی

Publisher: IRTV

Print Year: 2013

Pages: 528

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9781467553674

100 years of struggle towards democracy in Iran Vol. 1 - تلاش صد ساله ملت ایران, جلد اول

27,00 €

 • 1,3 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Standing on Arman - ایستاده بر آرمان

Author: Ali Gharib, 

Publisher: Enghelab Eslami Zeitung - 

Print Year: 2006

Pages: 482

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 

روایت فروپاشی یک انقلاب

17,00 €

 • 1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

In the net of events - در دامگه حادثه

Author: Erfan Qaneei Fard, 

Publisher: Ketab Corp. USA, 

Print Year: 2012

Pages: 670

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9781595843340

 

An interview with Parviz Sabeti.

 

پرویز ثابتی در سی و سومین سالروز رفتن شاه در ۲۶ دی و آمدن آیت‌الله خمینی به ایران در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، شرکت کتاب در لس انجلس، کتاب تاریخی مشهوری را به زیر چاپ برد. «در دامگه حادثه»، کتابی است که در آن عرفان قانعی فرد – محقق تاریخ معاصر - با پرویز ثابتی – مقام امنیتی مهم و مشهور دوران محمد رضا شاه پهلوی – به گفتگویی مبسوط نشسته است و در آن کتاب به بررسی حوادث سالهای ۱۳۳۷ – ۱۳۵۷ پرداخته شده، این کتاب در ۶۸۰ صفحه، در قطع وزیری، در ایام سالروز انقلاب، در ۵۵۰۰ نسخه در اختیار علاقمندان در سراسر جهان، قرار می گیرد. ساواک - سازمان امنیت و اطلاعات کشور - از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷، سازمان اصلی پلیس امنیتی و اطلاعاتی ایران که افرادی مانند تیمور بختیار، حسن پاکروان، نعمت‌اله نصیری و ناصر مقدم، به ترتیب ریاست آن را بر عهده داشتند. اداره سوم یا امنیت داخلی، یکی از مهم‌ترین ادارات این سازمان امنیتی بود که شاید با پر حادثه‌ترین دوران تاریخ معاصر ایران، همگام بوده. یکی از مشهورترین مقام‌ها و عاقبت، روسای مطرح این اداره، پرویز ثابتی است و شاید گفته‌های او، برای محققان تاریخ، بسیار حائز اهمیت باشد و افرادی او را مخزن‌الاسرار و بانک اسرار ناگفته حکومت گذشته می‌نامند که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ فروپاشید

 

45,00 €

 • 1,1 kg
 • Sold Out

Password Siakhal - اسم شب سیاهکل

Author: Anoush Salehi, انوش صالحی

Publisher: Baran, Sweden; انتشارات باران

Print Year: 2016

Pages: 349

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9789185463688

23,00 €

 • 1,2 kg
 • Sold Out

Islam and Nazi Germany's War - ...دنیای اسلام و

Author: David Motadel, دیوید معتدل

Translator: Iraj Motadel

Publisher: Saless Iran

Print Year: 2020

Pages: 588

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9786004053006

Islam and Nazi Germany's War  - دنیای اسلام و جنگ آلمان نازی

وقتی آتش جنگ جهانی دوم زبانه کشید و ارتش‌ها برای پیروزی بر دشمن به هر ابزاری چنگ می‌زدند، رقابتی میان قدرت‌ها برای جلب نظر مسلمانان و بسیج آن‌ها در جبهۀ خودی درگرفت. آلمان با پیشروی در شمال آفریقا و همچنین در اروپای شرقی و قفقاز وارد سرزمین‌های مسلمان‌نشین شد و برای این‌که جبهه و پشت‌جبهه را ایمن و استوار نگاه دارد باید به دو هدف دست می‌یافت: نخست باید رابطۀ خوبی با مسلمانان برقرار می‌کرد تا نارضایتی میانشان ایجاد نشود و دوم، با توجه به وخامت وضعیت جبهه‌ها، باید مسلمانان را برای خدمت در جبهۀ آلمان ترغیب می‌کرد.
رهبران نازی برای تحقق این دو هدف می‌کوشیدند وجهه‌ای نیک از خود نزد مسلمانان ترسیم کنند و پیوسته یادآوری می‌کردند آلمان آزادی دینی و سیاسی برای مسلمانان به ارمغان می‌آورد: آزادی سیاسی از سلطۀ بریتانیا و آزادی دینی و سیاسی از سلطۀ کمونیست‌های ملحد. آلمانی‌ها برای برقراری رابطۀ دوستانه با مسلمانان تمهیدات فراوانی اندیشیدند و حتی به سربازان خود آموزش دادند در مناطق مسلمان‌نشین چگونه رفتار کنند تا هیچ مسلمانی آزرده‌خاطر نشود
دیوید معتدل ، تاریخ‌نگار جوان آلمانی‌ـ ‌ایرانی در کتاب دنیای اسلام و جنگ آلمان نازی با بررسی دقیق انبوهی از اسناد، روابط آلمان نازی با مسلمانان را در دوران جنگ جهانی دوم بررسی کرده است. این کتاب که در نوع خود بی‌همتاست نخست به زبان انگلیسی منتشر شد و سپس نسخه‌های آلمانی و فرانسوی آن نیز به چاپ رسید

 

22,00 €

 • 1,2 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

The Price of Freedom - بهای آزادی

Author: Bahram Rahami, بهرام رحمانی

Publisher: Arzan Sweden,

Print Year: 2019

Pages: 126

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9789198561746

بهای آزادی - گفتگو با رضا خندان

9,00 €

 • 0,5 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

The Persian Sphinx - معماى هويدا

Author: Abbas Milani, عباس ميلانى

Publisher: Akhtaran Iran

Print Year: 2017

Pages: 528

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9789647514590

18,00 €

 • 1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Modernity and against Modernity in Iran - تجدد و تجدد ستیزی در ایران

Author: Abbas Milani, عباس ميلانى

Publisher: Akhtaran Iran

Print Year: 2009 (7th Edition)

Pages: 359

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9789647514088

١- سرآغاز تجربه تجدد در ايران٢- تجدد در عصر استعمار ٣- تجدد ادبي و تجدد گريزي فلسفي در ادبيات ايران ٤- تجدد سياسي به همراه نقد چند كتاب

10,00 €

 • 0,8 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

There is a way - حتما راهی هست

Author: Sedigheh Vasmaghi, صدیقه وسمقی

Editor: M. Shahpouri, معصومه شاپوری

Publisher: Khavaran France, خاوران

Print Year: 2014

Pages: 535

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9782912490928

 

یادداشت‌های سخنگوی اولین دورۀ شورای شهر تهران 82-1378

25,00 €

 • 1,1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1